Starostlivosť

Starostlivosť

Zámerom starostlivosti ASOBI  je usmerniť a nasmerovať rodičov dieťaťa nielen s nezrelým, oneskoreným vývinom, ale aj rodičov detí s bežným vývinom. Prihliadame na to, aby sa rodičia vedeli zorientovať a vedeli podporovať správny celkový vývin svojho dieťaťa. Taktiež sa snažíme o aplikovanie stimulačných techniky a terapeutických prístupov z komplexného pohľadu. V Logopedickom centre ASOBI posktujú klinicko – logopedickú, špeciálno – pedagogickú, surdopedickú a psychologickú starostlivosť len tí najkvalitnejší odborníci.

 

Prioritou našej práce je raná stimulácia dieťaťa a jeho nezrelého neuromotorického a psychomotorického systému. Aplikujeme jednotlivé terapie v kombinácií a kooperácií s inými odborníkmi, ako sú ORL lekári, neurológovia, klinickí psychológovia, pediatri, a iní odborníci.

Snažíme sa aplikovať metódy nielen na rozvoj reči, ale aj na rozvoj motoriky, ranej intervencie, učenia, správania, koncentrácie a všetkých ostatných vývinových oblastí, ktoré komplexne ovplyvňujú správny vývin dieťaťa, pretože v ľudskom tele všetko spolu súvisí.

a