Psychologická poradňa

Psychologická poradňa

 

V ASOBI poskytujeme aj psychologickú poradňu z hľadiska komplexného prístupu. Vykonávame psychologickú diagnostiku zameriavajúcu sa na intelekt a osobnosť dieťaťa, jeho tvorivosť, overujeme školskú spôsobilosť. Zameriavame sa na včasné odhalenie vývinových porúch učenia už v predškolskom veku a na ich stimuláciu.

 

Poskytujeme poradenstvo v týchto oblastiach:

 • Psychologická diagnostika a rediagnostika (porúch učenia a vzdelávacích ťažkostí, intelektových schopností a osobnosti dieťaťa, úrovne jednotlivých dielčích schopností odrážajúcich pripravenosť dieťaťa na školskú dochádzku, odhalenie zaostávajúcich psychických funkcií u zdravotne znevýhodnených detí)
 • Odborné poradenstvo rodičom a pedagógom
 • Pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
 • Pomoc pri riešení problémov s motiváciou, strachom zo školy, z neúspechu

 

Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov)

prebieha v 2 až 3 stretnutiach s dieťaťom v trvaní cca 90 minút každé. Počet stretnutí sa môže líšiť napr. v závislosti od veku a potrieb dieťaťa.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • testovanie dieťaťa pomocou štandardizovaných testov,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

 

Diagnostika školskej zrelosti

Zahŕňa:

 • jedno stretnutie s dieťaťom a rodičom v trvaní cca 40-60 minút (úvodný rozhovor s rodičom, testovanie dieťaťa)
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 10 minút

 

Test prediktorov gramotnosti

Ide o diagnostiku detí predškolského veku v mesiacoch január až jún pred zaškolením a pre žiakov 1. ročníka na začiatku školskej dochádzky. Cieľom je identifikovať deti, u ktorých je riziko, že budú mať ťažkosti v osvojovaní písanej formy reči (čítanie, písanie..)

Zahŕňa:

 • jedno stretnutie s dieťaťom a rodičom v trvaní cca 40-60 minút (úvodný rozhovor s rodičom, testovanie dieťaťa)
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 10 minút

 

Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia

Počet stretnutí je závislý od individuálneho rozsahu testovania od 120 do 400 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • testovanie dieťaťa pomocou štandardizovaných testov (zahŕňa aj diagnostiku deficitov čiastkových funkcií),
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

 

Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií 

Ide o diagnostiku bazálnych funkcií, ktoré môžu byť príčinami porúch učenia a správania u detí. Prebieha v 1 až 2 stretnutiach, v závislosti od veku a potrieb dieťaťa. Cca 90 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 7-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.