Ambulancia klinickej logopédie

Ambulancia klinickej logopédie

Logopedické centrum ASOBI poskytuje komplexnú ambulantnú starostlivosť v oblasti klinickej logopédie pod dohľadom odborného garanta, krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre logopédiu .

 

V ambulanciách sa venujeme deťom už v ranom veku (napr. od narodenia). Dôležitá je včasná  intervencia. Logopedická starostlivosť by mala začať čo najskôr pri podozrení na oneskorený alebo narušený vývin reči, inak je zvýšené riziko, že tieto poruchy reči a jazyka môžu pretrvávať i do mladšieho školského veku.

Prostriedkom na vyjadrenie myšlienok a pocitov detí je reč. Avšak ak je u dieťaťa oneskorený psychomotorický vývin, reč sa nemôže správne vyvíjať, pretože všetko spolu v ľudskom tele súvisí.  Dieťa je pri narodení vybavené len slabým neurologickým prepojením medzi jednotlivými časťami CNS. Väčšina nervových dráh vzniká v prvom roku života. Motorické zručnosti  pomáhajú vo vývine myslenia, sluchového a zrakového spracovávania , reči a vedomia.

Pohyb, ktorý je u človeka základným predpokladom zdravého a harmonického rozvoja, ako aj rozvoja jeho funkčných schopností si vyžaduje primeranú úroveň motorických zručností.Na základe vývinu motoriky a mozgu sa sformovala aj ľudská reč, ktorá je základným dorozumievacím prostriedkom človeka s človekom a prostriedkom vzájomnej výmeny informácií v medziľudskej komunikácii.

U ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou sa vyskytujú určité abnormality nervových dráh, kedy dochádza k dyskoordinácii pravej a ľavej mozgovej hemisféry.  Ak sú nervové spojenia medzi ľavým a pravým spánkovým lalokom neefektívne, ovplyvňuje to prepojenia pri vnímaní výšky tónov, melódie a prozódie v pravom auditívnom kortexe. Ak je corpus callosum nedostatočne vyvinutý a nie je v dostatočnej miere funkčne stimulovaný vyváženými informáciami, tak nie je optimálne možná integrácia vzorov zvukov a detailov (ľavá hemisféra) s prozódiou (pravá hemisféra).

Je veľmi dôležité podporovať u dieťaťa harmonický rozvoj reči veľmi skoro. Rodičia by preto mali orientačne poznať vývoj reči dieťaťa a zaujímať sa o jeho medzníky, aby vedeli včas osloviť odborníkov.

 

V ambulancii klinickej logopédie prijímame deti v čo najskoršom veku, ktorej cieľom je zabezpečiť ranú komplexnú interdisciplinárnu starostlivosť o deti s rizikovým vývinom. Raná starostlivosť je pre nás prioritou, kedy komplexne stimulujeme celkový vývin dieťatka.

Rozvoj motoriky a koordinácie , vestibulárneho systému , zrakového a sluchového vnímania sa preto považuje za základné piliere správneho vývinu reči dieťaťa.