Neurovývinová terapia ASOBI

Neurovývinová terapia ASOBI

Metóda neurovývinovej terapie ASOBI je postavená na celoživotnej práci Jean Ayersovej a vychádza z je prístupu na základe neuropsychológie a neurovedy:

 

 • 1. zmyslové funkcie slúžia ako základ pre vývin vyšších komplexnejších funkcií, akou je napríklad reč
 • 2. mozog vždy pracuje ako celok

 

Senzorická integrácia je neurofyziologický proces, v ktorom sú pospájané neurofyziologické zmyslové funkcie s emóciami, učením a správaním. Ak má dieťa oslabenú senzorickú integráciu, je dôležité ju rozvíjať. V opačnom prípade má predškolská príprava, ale aj korekcia špecifických porúch učenia, pozornosti a aj stimuláciu správneho vývinu reči nižšiu efektivtu.

 

Individuálna stimulácia senzorickej integrácie je zameraná na zlepšenie motorickej koordinácie a zmyslového vnímania, spätnej väzby, sebakontroly, exekutívnych funkcií a interakcií. Všetky informácie z prostredia a o našom tele dostávame prostredníctvom zmyslov  a 80% nervového systému pracuje na spracovaní prichádzajúcich senzorických informácií. Avšak senzorická integrácia nie je len o prijímaní informácií, ale aj ako tieto zmyslové informácie dieťa POUŽÍVA a vie využiť v ďalšom učení. Napríklad sa deti nevedia HRAŤ primerane veku, ak sa u neho vyskytujú problémy v senzorickej integrácií.  Deti sa javia ako by boli nepozorné, ale práve naopak, tieto deti sa až priveľmi musia sústrediť, musia vyvinúť veľmi veľa energie na dané aktivity.   V SI sa používajú rôzne pomôcky a aktivity, ktoré sú pre dieťa zábavné a dieťa si neuvedomuje, že ide o terapiu. Veľmi dôležité je, aby dieťa bolo úspešné v živote a vedelo tieto aktivity využiť v bežnom živote. Techniky senzorickej integrácie zlepšia učenie a pragmatiku aj reči v bežnom živote detí.

 

Prvé znaky narušenej senzorickej integrácie u dieťaťa:

 • hyperaktivita alebo hypoaktivita a porucha pozornosti
 • Problémy v správaní a sociálne problémy
 • Oneskorenie v reči
 • Nízky alebo vysoký svalový tonus a deficity v koordinácií
 • Problémy v učení a zapamätávať si nové poznatky

 

Senzorická  neurovývinová terapia ASOBI je určená:

 • rodičom detí, ktorí majú obavu, že vývin ich dieťaťa sa oneskoruje alebo nie je rovnomerný,
 • rodičom detí s varovnými signálmi na poruchy učenia a pozornosti,
 • rodičom detí s diagnózami ako špecifické poruchy učenia sa a poruchy pozornosti (ADHD/ADD),
 • rodičom detí s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči

 

Tvorba senzorického neurovývinového profil ASOBI je postavená na 2 oblastiach:

 • zhodnotenie vývinu dieťaťa v oblastiach jemná motorika, hrubá motorika, reč, sebaobsluha a sociálny vývin pre deti do 6 rokov.
 • zhodnotenie  senzorickej integrácie. Senzorická integrácia je proces CNS. Odhaľuje nám ako efektívne dieťa dokáže spracovávať telesné zmyslové podnety.

 

Zostavenie senzorického profilu ASOBI prebieha nasledovne:

 • dotazník: rodič doma vyplní dotazník. V ňom odpovedá na otázky áno – nie.
 • klinické pozorovanie: je to 1 hrové stretnutie s dieťaťom, kde je prítomný aj rodič. Na základe prvého kontaktu a odpovedí z dotazníka sa pripraví prostredie pre dieťa, ktoré ponúka výzvy primerané jeho schopnostiam.
 • vyhodnotenie:  rodič je o výsledkoch informovaný na osobnom stretnutí a je mu odovzdaná informácia ohľadom odporúčaní a možnosti pokračovania v terapii formou stimulačného programu ASOBI