Vzdelávanie

Vzdelávanie

Zdravotnícke zariadenie LOGOPÉDIA s.r.o. v roku 2012 zahájilo vzdelávanie pre odborníkov z rôznych kooperujúcich oblastí v zdravotníctve. Kurzy budú vychádzať najmä z praktických poznatkov a skúseností iných, nielen zdravotníckych pracovníkov.

Vzdelávanie je najdôležitejšie pre každú profesiu, ale dvojnásobne to platí pre zdravotnícke profesie. V dnešnej dobe sú informácie a vzdelávanie veľmi cenné a potrebné. Snažíme sa naše dlhoročné skúsenosti posúvať ďalej a šíriť informácie, ktoré my považujeme za dôležité v napredovaní a nahliadaní na klienta. Organizujeme vzdelávanie a podujatia pre odbornú verejnosť – lekári, klinickí logopédi, psychológovia, špeciálni pedagógovia a iné kooperujúce oblasti, ale aj pre laickú verejnosť ako sú rodičia a príbuzní. Aktuálne konferencie, kurzy a semináre na našej webovej stránke – vzdelávanie.

PRIPRAVOVANÉ KURZY, KONFERENCIE, SEMINÁRE

Termín: 27. -28.03. 2020

Názov podujatia: 

ZÁKLADY DETSKEJ NEUROPSYCHOLÓGIE

Detská neuropsychologie je relativně nová psychologická disciplína. Dovoluje pochopit, co se děje v mozku dítěte, které je často nemocné, má problém s učením, s chováním, opožděny vývoj řeči nebo psychomotoricky vývoj. V anamnestických údajích se stále více objevují informace o komplikovaném prenatálním a postnatálním období vývoje dítěte, což je často signálem potřeby neuropsychologické diagnózy.

Znalosti neuropsychologických diagnostických metod a následně neuropsychologických korekčních metod jsou nejdůležitějším základem při práci s dětmi pro jejich úspěšné učení, socializaci a harmonický vývoj.

Neuropsychologie se zabývá vztahem mezi centrální nervovou soustavou, resp. mozkovými strukturami a činnostmi a psychickými funkcemi. Metody dětské neuropsychologie diagnostikují a korigují zrání mozkových struktur v kontextu psychomotorického vývoje azrání. Věk mezi 4.a 12. rokem ideální ke korekcím a pozitivnímu ovlivnění poruch a dysbalancí v tomto vývoji. Neuropsychologické metody cíleně podporují a nasměrují zrání mozkových struktur, odpovědných za konkrétní psychické funkce, čímž řeší příčinu potíží, nikoliv jen následek, a to formou her a cvičení, které není pro dítě ani pro okolí zatěžující. Metodika vychází z klasické ruské neuropsychologické školy (Lurija, Vygotskij, Cvetkovová), která má dlouholetou tradici a v českých a slovenských podmínkách je v tomto podání unikátní.

 

Prednáša: Mgr. Tatiana Ustinovich

Po absolvování SŠ zdravotnické (fyzioterapie, porodní asistentka) studovala psychologii, psychoterapii  a neuropsychologii na Moskevské vysoké škole psychologicko-sociální, Vysoké škole psychoterapie a klinické psychologie, Vysoké škole správní a Vědecko-výzkumném centru dětské neuropsychologie v Moskvě.  Pracovala jako školní psycholog, od r. 2001 měla soukromou psychologickou a neuropsychologickou praxi v Rusku. Od r. 2007 žije a pracuje v České republice, zabývá se neuropsychologickou diagnostikou a korekcemi psychomotorického vývoje, poruch učení a chování. V dnešní době má poradnu v Praze, kde pracuje s dětmi, provádí vyšetření a následnou korekci.

Přednáší základy dětské neuropsychologie, neuropsychologickou diagnostiku a korekce v ČR i v zahraničí pro laickou i odbornou veřejnost, podílí se na dalším vývoji a modifikacích neuropsychologických metod. Dále se vzdělává v dětské neuropsychologii pod vedením nejlepších ruských neuropsychologů. Publikuje odborné články z oboru neuropsychologie v Rusku a v ČR.

 

PROGRAM:

Teoretická časť

Úvod do základů neuropsychologie. Základní pojem dětské neuropsychologie.  Vývoj mozku dítěte

1. Prvním blokem je blok regulace tónu a bdělosti, struktura a funkce. Hlavní syndromy poruch VPF.

2. Druhý blok je blok pro příjem, zpracování a ukládání informací, struktura a funkce Hlavní syndromy poruch VPF.

3. Třetí blok je blok programování, regulace a kontroly psychické činnosti. Struktura a funkční vlastnosti. Hlavní syndromy poruch VPF.

►  Praktická časť:

1.Neuropsychologické metody korekce v práci defektologa.

2.Neuropsychologické diagnostické metody v defektologii  dětí.

 

Miesto konania: Bratislava, Logopedické Centrum ASOBI, Rešetkova 3

Kontakt: logopedicke.centrum@gmail.com

Cena: 150 eur,-

Termín: 22. -23.05. 2020

Názov podujatia: 

DEGLUTÍCIA: OD FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY  PO REHABILITÁCIU  

Účastníci  kurzu budú mať možnosť osvojiť si najnovšie trendy a postupy v logopedickej praxi používané pri odstraňovaní porúch prehĺtania.  

Cieľom kurzu je osvojiť si problematiku porúch prehĺtania z funkčného a rehabilitačného hľadiska a pripraviť účastníkov kurzu na prácu pacientov s poruchami prehĺtania. Účastníci kurzu sa naučia ako pripraviť report/zber dát u pacienta, osvoja si logopedicko- lekárske prístupy k danej problematike, naučia sa ako plánovať intervenciu direktnou a indirektnou formou a ďalšími rehabilitačnými a kompenzačnými technikami, dozvedia sa o spôsobe kŕmenia pacientov so štrukturálnou dysfágiou a kvalite života týchto pacientov. Taktiež sa oboznámia ako aplikovať metodologické, diagnostické a terapeutické postupy tak, aby mohli tieto poruchy v každodenných a prirodzených podmienkach vyriešiť.

Prioritnou súčasťou kurzu je bohatá PRAKTICKÁ ČASŤ zameraná na rôzne profily porúch pacientov, na video-nahrávky a skupinové cvičenia.

 

Prednáša: Prof.ssa Mariagrazia Anna BURATTI

Lektorka kurzu je Prof.ssa  Mariagrazia Anna BURATTI uznávaná talianska špecialistka Logopédie a docentka na Milánskej Univerzite  v odbore Foniatria a Školy Rečovej Terapie. Oblasťou jej klinického pôsobenia a výskumu je oblasť dysfágie u detí a dospelých neurologických pacientov a post karcinomatických pacientov, pacientov vo vývinovom veku s neurologickými a syndrómovými deficitmi a poruchami Eustachovej trubice. Je odborníkom  na funkčné poruchy prehĺtania. Zameriava sa na včasnú logopedickú intervenciu a následné rehabilitačno- terapeutické postupy dysfágie. Pracuje ako logopéd a riaditeľ Diagnosticko-rehabilitačného Multišpecialistického Centra D&G v meste Saronno (Taliansko). Rovnakú funkciu vykonáva aj v Centre Confederatione Helvetica v meste Lugano ( Svajciarsko). Docent „Pedofágie a Špeciálnych Patológii u detí 0-36 mesiacov“- Master of Deglutology, na Klinike ORL v meste Pisa. Docent na Magisterskom Štúdiu Turinskej Univerzity v obore Deglutológia a Raná vývinová dysfágia a súvisiace problémy“. Korelátor/Tútor mnohých dizertačných prác a špecializačných dizertačných prác na tému Deglutológia. Od roku 2017 zastupuje funkciu hlavného logopéda v Inštitúte Don Serafino Ronchi (mesto Brescia, Taliansko), kde sa venuje problémom prehĺtania a stravovania vo všetkých vekových kategóriách. Vedúci logopéd Národných smerníc pre správu dospelých pacientov s dysfágiou vo foniatrii a rečovej terapii na Turínskej Univerzite.

 

PROGRAM:

Teoretická časť

 • Degluíicia: význam pre organické štruktúry pacienta
 • Čo je to dysfágia: príčiny dysfágie v detskom veku
  Funkčné vyšetrenie prehĺtania
 • Funkčné vyšetrenie rizika a odchýlok prehĺtania
 • Buko- tvarová neuromotorická rovnováha
 • Teória (analýza a znalosť reflexov) a prax
 • Bukálno – motorická rehabilitácia:
  Labiálna a periorálna stimulácia
 • • Stimulácia obranných reflexov v prípade, že chýbajú
 • • Hyper / hyposensibilita

►  Praktická časť:

 • Zbieranie dát pacienta
 • Reprt/ formulár pre pacienta ( bude poskytnutý všetkým účastníkom)
 • Klinické videa funkčného vyšetrenia úst
 • Lekársko-klinické postupy vyšetrenia pacienta potrebné na kompletizáciu profilu pacienta
 • FEES (fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing)
 • Videofloroskopia
 • Latero- cevikálna auskultácia

►  Teoreticko – praktická časť:

 • Alimentárna rehabilitácia, rehabilitácia jedlom a alimentárne nástroje
 • Rehabilitácia sania: výber alimentačných nástrojov podľa zistenej patológie
  Rehabilitácia v priebehu odstavenia dieťaťa: výber lyžičky vzhľadom ku charakteru potravy a proprioreceptivitou.
 • Rehabilitácia žuvania: stimulácie a cvičenia na vyvolanie reflexu žuvania
  Rehabilitácia pitia: použitie alimentárnych pomôcok, poznanie obranných polôh“ pri pití a prehĺtaní. Výber pohára
  Správne držanie jedla pri jedle

Preklad z taliančiny bude zabezpečený MUDr. Alexandrou Semjonovou, PhD.,  pediatričkou pôsobiacou  v Taliansku.

 

Miesto konania: Bratislava, Logopedické Centrum ASOBI, Rešetkova 3

Kontakt: logopedicke.centrum@gmail.com

Cena: 160 eur,-