Komplexný prístup

KOMPLEXNÝ PRÍSTUP

Pravidelné vzdelávanie našich odborníkov nielen v odbore zdravotníctva, ale aj v kooperujúcich odboroch Vám dáva záruku, že Vaše dieťa je v dobrých rukách. Pozeráme sa na dieťa komplexne a tak aj pristupujeme k vytváraniu terapeutického postupu. Pravidelné odborné konzultácie našich odborníkov o našich klientoch nám zaručuje viacsmerný pohľad na dieťa. K dieťaťu a jeho problému s rečou, nepristupujeme len z hľadiska poradenského, ale najmä komplexného v tom zmysle, že sa snažíme zhodnotiť celkový jeho zdravotný stav. Pretože aj jednoduchá narušená artikulačná neobratnosť má svoj základ v mozgu a jeho fungovaní.

a

Dieťa sa  po pôrode učí ovládať vlastné telo v gravitačnom poli. Musí sa u neho rozvinúť svalový tonus, ovládanie polohy tela a súčinnosť s ostatnými zmyslami. Zrak a rovnováha sa musia naučiť ako spolupracovať. Sluch musí napomáhať dieťaťu udržiavať rovnováhu tým, že lokalizuje zvuk vo svojom okolí – orientácia na vonkajšie stimuly. Hmat a vedomie vlastného tela – propriorecepcia napomôžu dieťaťu uvedomiť si polohu svojho tela v priestore. Všetko však pracuje v súčinnosti s vestibulárnym systémom.

Dieťa sa vie ľahko naučiť celé celky informácií, ak sa ich učí v spojení s pohybom alebo rytmom. Časová etapa medzi druhým a piatym rokom dieťaťa je určená pre rozvoj reči. To umožní osvojiť si jazyk a reč. Vo svojich prvých dvoch rokoch života dieťa dosahuje veľké výsledky v osvojovaní si nových poznatkov. Je to obdobie, kedy dieťa potrebuje pohyb v takej miere, že si to dospelý človek nedokáže predstaviť. Mozog umožňuje dieťaťu  rozpoznávať a reprodukovať zvuky, ktoré počuje a zabudovať si ich do vlastného, postupne sa formujúceho jazyka. Deti, ktoré majú oneskorený telesný vývin potrebujú viac bežných fyzických aktivít, ak sú pripravené integrovať jemnú motoriku a zrakové integračné úlohy.

Práve z tohto dôvodu sa snažíme o iný, nie klasicko – poradenský prístup v logopédii. Vrámci správneho vývinu stimulujeme hrubú motoriku, následne jemnú motoriku, oromotoriku a súčasne stimulujeme reč.