Stimulačné programy

Stimulačné programy špeciálnej pedagogiky ASOBI

 

 

Stimulačné programy špeciálnej pedagogiky podporujú správny raný vývin alebo už oslabené funkcie dieťaťa v predškolskom veku. U detí predškolského veku rozvíjajú aj predmatematické a predčitateľské zručnosti. Vďaka tomu deti dokážu lepšie napredovať a dokážu lepšie profitovať v škole. Realizácia stimulačného programu zabraňuje fixovaniu nesprávnych návykov napr.: nesprávny úchop ceruzky. Konečným cieľom je pripraviť deti ohrozené vznikom poruchy učenia alebo pozornosti čo najlepšie na začiatok školy. V prípade, že má dieťa oslabenú senzorickú integráciu, tak podporuje oslabené senzorické spracovanie.

 

Stimulačné programy sú určené:

  • deťom so spomaleným alebo oneskoreným vývinom,
  • deťom, ktoré potrebujú podporiť správny vývin,
  • deťom s varovnými signálmi na poruchy učenia a pozornosti,
  • deťom s poruchou senzorickej integrácie,
  • deťom predškolského veku,

 

Stimulačné programy určený deťom od raného veku, ktoré majú oslabenú pozornosť.  Zvlášť vhodné sú deti, ktoré sa javia ako nepozorné, impulzívne, neorganizované, málo aktívne či roztržité. Takéto správanie je možné pozorovať už v materskej škole, kde ešte nepredstavuje závažný problém. Po nástupe do školy však môže viesť k školskej neúspešnosti. U detí, ktoré absolvovali tréning pred nástupom do školy sa zlepšilo sústredenie a znížil  sa výskyt chýb „z nepozornosti“ v škole.

 

Stimulačné programy ASOBI boli vypracované na základe niekoľkoročných skúseností a vzdelávania odborného garanta a jeho interdisciplinárneho tímu.