Prvé kroky k reči s ASOBI

Prvé kroky k reči s ASOBI

Stimulačný program kopíruje správny vývin detí od raného veku vo všetkých oblastiach.

Nezrelosť, resp. oneskorenie vo vývine nervovej sústavy ovplyvňuje vývin reči. Ak chceme, aby sa  reč vyvíjala správne, musia byť všetky zmyslové zložky vyvinuté správne.

Cieľom programu Prvé kroky k reči s ASOBI a jeho stimulácie je komplexný pohľad na dieťa. Klinický logopéd stimuluje dieťa v rečovej oblasti. Surdopéd stimuluje všetky ostatné oblasti, ktoré sú potrebné pre správny vývin dieťaťa a neskôr pre správne čítanie a písanie.

Diagnostikovaním jeho hrubej, jemnej motoriky, zrakového a sluchového vnímania získame celistvý pohľad na dieťa a jeho silné a slabé stránky. Silné stránky podporíme a slabé stimulujeme.

Zároveň je naším cieľom rešpektovanie vývinu dieťaťa a jeho záujmov. Ak sa dieťa naučí dokonale ovládať svoje telo, čiže hrubú motoriku, môže vo vývine postúpiť do ďalšej fázy kde sa naučí lepšie ovládať svoje ruky a prsty na rukách čiže jemnú motoriku. Ak bude dobre ovládať aj jemnú motoriku bude sa rozvíjať a napredovať jeho reč a ostatné schopnosti, ktoré nevyhnutne bude potrebovať v škole.

Cieľom programu Prvé kroky k reči s  ASOBI je rozvoj sluchových, zrakových a motorických schopností  každého dieťaťa,  prostredníctvom ktorých si  dieťa osvojuje hovorenú reč. Program je zameraný predovšetkým na stimuláciu nervových dráh a spojení vedúcich medzi ľavou a pravou hemisférou. Zároveň sa tréningom rozvíjajú predverbálne, rané verbálne správanie u detí s narušeným vývinom reči. Kvalitná a cielená terapia, šitá na mieru každého  dieťaťa, pomôže skvalitniť jeho život a pomôže mu v jeho správnom vývine.

 

 

PRE KOHO JE URČENÝ

Intenzívny program Prvé kroky k reči s ASOBI je určený pre deti od raného veku až po školský vek, pretože to je obdobie, v ktorom je mozog dieťaťa najplastickejší a dieťa dokáže urobiť z hľadiska rozvoja svojich schopností najväčší pokrok.

PRIEBEH

1-2x týždenne

30 min / individuálne

Práca aj s rodičom

CENA

25,- eur / sedenie

KTO REALIZUJE TRÉNING

Surdopéd v kooperácií klinickým logopédom