PhDr. Zuzana JANDOVÁ, PhD.

PhDr. Zuzana JANDOVÁ, PhD. 

Je majiteľkou a odborným garantom Logopedického centra ASOBI od roku 2008. S účinnosťou od roku 2013 je vymenovaná Ministerstvom zdravotníctva SR do funkcie krajského odborníka pre logopédiu v Bratislavskom samosprávnom kraji a od roku 2016 vymenovaná za člena Odbornej katalogizačnej subkomisie zdravotných výkonov. V roku 2008 založila a vytvorila súkromné Logopedické centrum ASOBI jediné svojho druhu na Slovensku, kde je aj odborným garantom s Licenciou typu C.

Dlhodobú niekoľkoročnú prax získala v odbore klinická logopédia v zdravotníckom zariadení, kde pracovala s deťmi aj dospelými pacientmi s rôznym typom narušenej komunikačnej schopnosti.

Je držiteľkou certifikátov Ministerstva zdravotníctva ČR oprávňujúcich k vykonávaniu diagnostiky a terapie porúch prehĺtania (dysfágie), dysfunkcii orofaciálneho svalstva a myofunkčnej poruchy. Certifikát ako JIAS provider, Johansenova Indivilualizovaná Auditívna Stimulácia – sluchový tréning postavený na báze počúvanej hudby, individualizovaný podľa hemisferálnej preferencie a vnímaných frekvencií získala v roku 2016.

 

V roku 2009 obhájila rigoróznu prácu a získala doktorát a tiež v tom istom roku získala atestačnú skúšku – špecializačnú skúšku v odbore klinická logopédia na Lekárskej Fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU). V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium a obhájila dizertačnú prácu na tému Zajakavosť na Karlovej Univerzite v Prahe. Je lektorkou kurzov chronickej zajakavosti, organizovaných Slovenskou Zdravotníckou Univerzitou, Slovenskou Asociáciou logopédov a Asociáciou klinických logopédov v Čechách v spoluprácii so slovenským logopédom Prof.PhDr.Viktorom Lechtom, PhD. Je spoluautorkou publikácie Zajakavosť – integratívny prístup/Terapia.

 

V Centre pre dysfluencie pracovala s deťmi, ale najmä s dospelými klientmi s narušenou plynulosťou reči a viedla svojpomocný kurz dospelých zajakavých. Viedla praktické semináre o zajakavosti pre študentov logopédie na Slovensku a na Karlovej Univerzite v Prahe pravidelne študentom prednáša na tému Zajakavosť a Myofunkčná porucha. Intenzívne spolupracuje s poprednými odborníkmi v oblasti logopédie na Karlovej Univerzite v Prahe.Zaujíma sa a prednáša aj o problematike myofunkčnej poruchy pre odbornú verejnosť .  Pravidelne sa zúčasťňuje medzinárodných konferencií zaoberajúcich sa touto problematikou a je tiež členkou medzinárodnej asociácie: The International Association of Orofacial Myology. Spolupracuje s vedeckým inštitútom v Taliansku, kde vydala aj niekoľko odborných článkov v odborných periodikách.