Sluchový tréning ASOBI

Sluchový tréning ASOBI

V ľudskom tele je medzi sebou všetko poprepájané a všetko spolu súvisí. Sluch a sluchové spracovávanie, zrak a zrakové spracovávanie, motorika sú základným predpokladom pre správny rozvoj reči.

Ak je nezrelé sluchové, zrakové spracovávanie a motorika, nemôže sa ani reč vyvíjať správne.  Pre rozvoj reči a porozumenie reči je teda dôležitá integrácia základných zmyslov a auditívneho vnímania. Skôr ako dieťa začne hovoriť, musí mať správne vyvinuté senzorické vnímanie. Auditívno-rečové centrum v mozgu zas potrebuje informácie z vestibulárneho aparátu. Integrácia auditívneho a vestibulárneho vnímania je rovnako potrebná pre rozvoj reči, najmä schopnosť počúvať a spracovať počuté rečové informácie. Mnohé deti s poruchami v sluchovom vnímaní sa preto v reči oneskorujú.

Deti s nezrelou nervovou sústavou, deti, ktoré majú problémy s vývinom reči a sluchovým spracovaním zvukov z okolia, precitlivene reagujú na hluk a šum z okolia, sú ľahko vyrušiteľné a nekoncentrované. Deti nerozlišujú, zamieňajú si podobne znejúce slová a hlásky. Pri komunikácií s takýmito deťmi je potrebné prehovor viac krát opakovať a na získanie odpovede musí rodič často krát zvýrazniť požiadavku.  Deti majú oneskorené a nepresné reakcie na komunikačné podnety.

Príčinou, vysvetlením sú oslabenia v spracovávaní sluchových podnetov. Využívaním sluchu sa stimulujú auditívne kanály a kortikálne oblasti, ktoré prijímajú signály, čo výrazne ovplyvňuje ich vývin a tým ovplyvňuje aj správny vývin reči.

Cieľom programu Prvé kroky k reči s ASOBI je rozvoj sluchových a zrakových schopností  každého dieťaťa (detekcia, diskriminácia, identifikácia, porozumenie), prostredníctvom ktorých si  dieťa osvojuje hovorenú reč. Program je zameraný predovšetkým na stimuláciu nervových dráh a spojení vedúcich medzi pravým uchom, ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania. Zároveň sa tréningom rozvíjajú predverbálne, rané verbálne správanie u detí s narušeným vývinom reči. Kvalitná a cielená terapia, šitá na mieru každého  dieťaťa, pomôže skvalitniť jeho život a pomôže mu v jeho správnom vývine.

Cieľom programu Prvé kroky k reči s ASOBI je rozvoj sluchových a zrakových schopností  každého dieťaťa (detekcia, diskriminácia, identifikácia, porozumenie), prostredníctvom ktorých si  dieťa osvojuje hovorenú reč. Program je zameraný predovšetkým na stimuláciu nervových dráh a spojení vedúcich medzi pravým uchom, ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania. Zároveň sa tréningom rozvíjajú predverbálne, rané verbálne správanie u detí s narušeným vývinom reči. Kvalitná a cielená terapia, šitá na mieru každého  dieťaťa, pomôže skvalitniť jeho život a pomôže mu v jeho správnom vývine.

PRE KOHO JE URČENÝ

Prvé kroky k reči s ASOBI je určený pre deti od raného veku až po školský vek.

PRIEBEH

1-2x týždenne

30 min / individuálne

Práca aj s rodičom

CENA

25,- eur / sedenie

KTO REALIZUJE TRÉNING

Surdopéd v kooperácií klinickým logopédom

Úspechy v terapii detí sú tým výraznejšie, čím skôr sa začne s terapiou. Včasná stimulácia sluchového a jazykového vývinu je najlepším  prostriedkom “prebudenia” mozgu dieťaťa.