Program ASOBI – Ambulancia špeciálneho pedagóga

Program ASOBI – Ambulancia špeciálneho pedagóga

Niekoľkoročná, viac ako 16 ročná prax nám ukazuje, že v ľudskom všetko spolu súvisí.  Je to aj v prípade vývinu reči, kde musíme brať do úvahy:

HRUBÚ MOTORIKU – JEMNÚ MOTORIKU – OROMOTORIKU / REČ

Dieťa je pri narodení vybavené len slabým neurologickým prepojením medzi jednotlivými časťami CNS. Väčšina nervových dráh vzniká v prvom roku života. Motorické zručnosti  pomáhajú vo vývine myslenia, sluchového a zrakového spracovávania , reči a vedomia.

U detí s narušenou komunikačnou schopnosťou sa vyskytujú určité abnormality nervových dráh, kedy dochádza k dyskoordinácii pravej a ľavej mozgovej hemisféry.  Ak sú nervové spojenia medzi ľavým a pravým spánkovým lalokom neefektívne, ovplyvňuje to prepojenia pri vnímaní výšky tónov, melódie a prozódie v pravom auditívnom kortexe.

Ak je corpus callosum nedostatočne vyvinutý a nie je v dostatočnej miere funkčne stimulovaný vyváženými informáciami, tak nie je optimálne možná integrácia vzorov zvukov a detailov (ľavá hemisféra) s prozódiou (pravá hemisféra).

Rozvoj motoriky a koordinácie , vestibulárneho systému , zrakového a sluchového vnímania sa preto považuje za základné piliere správneho vývinu dieťaťa.

Program Prvé kroky k reči s ASOBI stimuluje nezrelý neuromotorický vývin, vestibulárny systém, rovnováhu, zrakové a sluchové schopnosti a hrubú motoriku. Všetky tieto schopnosti a ich správne vzájomné fungovanie sú dôležité pre správny vývin reči.

Cieľom špeciálno – pedagogickej stimulácie je komplexný pohľad na dieťa v kooperácií s klinickým logopédom. Klinický logopéd stimuluje dieťa v rečovej oblasti. Špeciálny pedagóg – surdopéd stimuluje všetky ostatné oblasti, ktoré sú potrebné pre správny vývin dieťaťa a neskôr pre správne čítanie a písanie.

Diagnostikovaním jeho hrubej, jemnej motoriky, zrakového sluchového vnímania získame celistvý pohľad na dieťa a jeho silné a slabé stránky. Silné stránky podporíme a slabé stimulujeme.

Zároveň je naším cieľom rešpektovanie vývinu dieťaťa a jeho záujmov. Ak sa dieťa naučí dokonale ovládať svoje telo, čiže hrubú motoriku, môže vo vývine postúpiť do ďalšej fázy kde sa naučí lepšie ovládať svoje ruky a prsty na rukách čiže jemnú motoriku. Ak bude dobre ovládať aj jemnú motoriku bude sa rozvíjať a napredovať jeho reč a ostatné schopnosti, ktoré nevyhnutne bude potrebovať v škole.

Pre ďalšie informácie sa kontaktujte priamo na tel.č. 0948 688 639 alebo mailom: recepciaasobi@gmail.com

Bližšie informácie:  http://logopedia.asobi.sk/program-asobi/

Žiadne komentáre

Napíšte komentár